Doradca zawodowy

Doradca zawodowy 2018-01-31T08:24:03+00:00

WYNIKI ROZEZNANIA RYNKUdo pobrania:
ROZEZNANIE – DORADCA ZAWODOWY
zał. 1. FORMULARZ OFERTOWY
zał. 2. OŚWIADCZENIE OFERENTA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH, KWALIFIKACJACH I WIEDZY

ROZEZNANIE RYNKU

na realizację wsparcia: Identyfikacji potrzeb i opracowania
Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego
„Absolwent – najlepsza inwestycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

W związku z realizacją projektu pn. „Absolwent – najlepsza inwestycja” (nr umowy POWR.01.02.01-16-1K09- 17-00 z dnia 23.11.2017r.) Forbis Sp. z o.o., zaprasza do składania oferty dotyczącej świadczenia usługi wsparcia poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfiką.

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Forbis Sp. z o.o.
Krakowska 49, 47-100 Strzelce Opolskie
adres e-mail: biuro@grupaforbis.pl

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu aktualnie obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na podstawie Rozdziału 6.5.1 pkt 1.:

    6.5.1 Rozeznanie rynku

1) Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie,
że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu pn. „Absolwent – najlepsza inwestycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod – 85.31.23.20 – 8 – Usługi doradztwa

Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 60 uczestników projektu, które będzie miało na celu: wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, planowaniu i rozwoju kariery zawodowej oraz pomaganie w zdobywaniu istotnych informacji zarówno o sobie samym, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na rynku pracy uczestników projektu.

A) Poradnictwo zawodowe indywidualne wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

W ramach projektu przewiduje się:
– przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 60 uczestników projektu (w ramach indywidualnych spotkań doradcy zawodowego     z uczestnikiem projektu) w wymiarze 4h zegarowych (godzina = 60 minut)/osobę realizowane w ramach 2 spotkań/UP po 2h zegarowe każde, średnio 1-2 spotkania/tydzień. Łącznie 240h zegarowych.

Przebieg poradnictwa zawodowego musi uwzględniać etapy:
a) rozmowa wstępna – przekazanie uczestnikowi projektu informacji dotyczących form wsparcia w projekcie, rynku pracy, celów, założeń IPD
b) diagnostyka – identyfikacja potrzeb, umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu; możliwości w zakresie dalszego doskonalenia zawodowego, potrzeb szkoleniowych, badanie predyspozycji zawodowych, w tym:
– test diagnostyczny/uczestnika projektu
– wykorzystanie do diagnozy: narzędzie Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – aplikacja online – produkt finalny (zwalidowany) projektu innowacyjnego „@doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja on-line” realizowanego w ramach Poddz.6.1.1 PO KL
– wywiad pogłębiony
c) IPD tworzony jest w powiązaniu z potrzebami rynku pracy, zaplanowana zostanie ścieżka aktywizacji, obejmująca wszystkie formy pomocy, których potrzeba zastosowywania została zidentyfikowana
u uczestnika projektu w trakcie dokonywania indywidualnej diagnozy:
– przeprowadzenie przez wyłonionego Oferenta testów diagnostycznych (1 test dla każdego uczestnika projektu),
– wydanie przez wyłonionego Oferenta pisemnej opinii dla każdego uczestnika projektu odnoszącej się co najmniej do jego poziomu samooceny, poczucia własnej wartości oraz motywacji do aktywności społecznej i zawodowej i uwzględniającej rekomendacje do dalszych działań.

Opinia powinna uwzględniać uwagi wynikające ze wsparcia psychologicznego.

 B) Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 W ramach projektu przewiduje się:
– przeprowadzenie grupowego poradnictwa  zawodowego – Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 60 uczestników projektu (w ramach grupowych spotkań doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu) w wymiarze 30h zegarowych (godzina = 60 minut)/1 grupę w ramach 5 spotkań/grupę po 6h zegarowych każde, średnio 2-5 spotkań/tydzień/grupę dla łącznie 6 grup po 8-12 uczestników projektu w każdej. Łącznie 180h zegarowych.

Przebieg poradnictwa grupowego musi uwzględniać etapy:
a) Warsztaty teoretyczne:
– dyskryminacja pionowa i pozioma na rynku pracy-1h
– zawody stereotypowo „męskie” i„żeńskie”-1h
– możliwe formy zatrudnienia-3h
– przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej-4h
– przykładowe testy rekrutacyjne-2h
– symulowane rozmowy rekrutacyjne-6h
– wyszukiwanie i analiza ofert pracy w internecie-2h
– droga aplikowania przez internet-2h

b) Warsztaty komputerowe:
– opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny/uczestnika projektu)-5h
– przygotowanie profilu na goldenline.pl i linkendin.com-5h

 4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI.

a) Przewidywany czas wykonywania usługi:

Poradnictwo zawodowe indywidualne wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania:

  • 1 edycja: I-II.2018r. – dla 30 UP; łącznie 120 godz. zegarowych
  • 2 edycja: V-VI.2018r. – dla 30 UP; łącznie 120 godz. Zegarowych

Poradnictwo zawodowe grupowe – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy:

  • 1 edycja: I-II.2018r. – dla 30 uczestników projektu; łącznie 90 godzin zegarowych dla 3 grup (30h/grupę) po 8-12 uczestników w każdej
  • 2 edycja: V-VI.2018r. – dla 30 uczestników projektu; łącznie 90 godzin zegarowych dla 3 grup (30h/grupę) po 8-12 uczestników w każdej

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania usługi (np. jego wydłużenie) jeśli zaistnieją ku temu przesłanki (np. konieczność wydłużenia procesu rekrutacji, zmiany harmonogramu projektu itp.).

Przewidywane miejsce wykonywania usługi: województwo opolskie.

5. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (kierunek: doradztwo zawodowe lub psychologia lub socjologia lub pedagogika lub resocjalizacja) (weryfikacja w oparciu o CV oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu po wyłonieniu Wykonawcy).

b) posiadają znajomość problematyki rynku pracy: wiedzę z zakresu wsparcia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy, posiadają wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego, znajomość podstaw prawa pracy, znajomość obowiązujących procedur administracyjnych (Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego)

c) posiadają doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata tj. umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej tj. min. 2 letnie doświadczenie merytoryczne i praktyczne w pracy z dorosłymi osobami pozostającymi bez zatrudnienia (w tym bezrobotnymi i biernymi zawodowo) w zakresie udzielania poradnictwa zawodowego

6. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferty należy składać w języku polskim zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania. Do Formularza oferty załączyć należy oświadczenie Oferenta  o posiadaniu odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i wiedzy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty cenowe (koszt jednostkowy brutto-brutto godziny pracy doradcy zawodowego) prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: absolwent@grupaforbis.pl  w terminie do 28 stycznia 2018 r. wpisując w temacie wiadomości „Doradca zawodowy”.

 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru Oferenta w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert oraz zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej projektu oraz poinformuje Oferentów drogą mailową.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego Oferenta do realizacji zamówienia celem zapewnienia terminowej realizacji działań w projekcie, tym samym zamówienie zostanie podzielone. O ewentualnym podziale zamówienia i realizacji działań doradczych decyduje koordynator projektu.

Rozmiar czcionki
Kontrast