Psycholog

Psycholog 2018-02-15T21:10:19+00:00

WYNIKI ROZEZNANIA RYNKUROZEZNANIE wraz z załącznikami

ROZEZNANIE RYNKU

na realizację wsparcia: Identyfikacji potrzeb i opracowania
Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego
– usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu
„Absolwent – najlepsza inwestycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

W związku z realizacją projektu pn. „Absolwent – najlepsza inwestycja” (nr umowy POWR.01.02.01-16-1K09- 17-00 z dnia 23.11.2017 r.) Forbis Sp. z o.o., zaprasza do składania oferty dotyczącej świadczenia usługi wsparcia psychologicznego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfiką.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Forbis Sp. z o.o.
Krakowska 49, 47-100 Strzelce Opolskie
adres e-mail: biuro@grupaforbis.pl

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu aktualnie obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, na podstawie Rozdziału 6.5.1 pkt 1.:

    6.5.1 Rozeznanie rynku

1) Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie,
że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 • Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu pn. „Absolwent – najlepsza inwestycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod – 85.12.12.70 – 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Kod – 80.57.00.00 – 0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

  

 • Zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego rozeznania rynku obejmuje:

Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 60 uczestników projektu, które będzie miało na celu: budowanie poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, umiejętności psychospołecznych w zakresie komunikacji, umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie ze stresem, odkrywania swoich mocnych stron i zasobów, autoprezentacji, podniesienie motywacji do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu.

 

W ramach projektu przewiduje się:

– przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 60 uczestników projektu (w ramach indywidualnych spotkań psychologa z uczestnikiem projektu) w wymiarze 2h zegarowych
(godzina = 60 minut)/osobę realizowane w ramach 1 spotkania/UP po 2h zegarowe każde, średnio 1 spotkanie/tydzień. Łącznie 120h zegarowych.

 

Przebieg poradnictwa psychologicznego musi uwzględniać etapy:
a) diagnozę trudności, z którymi uczestnik projektu sobie nie radzi w sferze osobistej
i społecznej,
b) określenie czynników podtrzymujących istnienie zdiagnozowanych problemów oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,
c) pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania zdiagnozowanych trudności oraz wzmocnienie każdego uczestnika projektu w realizowanych przez niego zmianach życiowych (osobistych, społecznych, zawodowych).

 • wydanie przez wyłonionego Oferenta pisemnej opinii dla każdego uczestnika projektu (na zakończenie jego udziału we wsparciu psychologicznym) odnoszącej się co najmniej do jego poziomu samooceny, poczucia własnej   wartości  oraz   motywacji  do   aktywności  społecznej   i  zawodowej i uwzględniającej rekomendacje do dalszych działań.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI.

Przewidywany czas wykonywania usługi: styczeń-czerwiec 2018.

 • 1 edycja: I-II.2018r. – dla 30 uczestników projektu; łącznie 60 godzin zegarowych
 • 2 edycja: V-VI.2018r. – dla 30 uczestników projektu; łącznie 60 godzin zegarowych

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania usługi (np. jego wydłużenie) jeśli zaistnieją ku temu przesłanki (np. konieczność wydłużenia procesu rekrutacji, zmiany harmonogramu projektu itp.).

 

 1. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE W STOSUNKU DO WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne (weryfikacja w oparciu o CV oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu po wyłonieniu Wykonawcy),
b) posiadają znajomość problematyki rynku pracy: wiedzę z zakresu wsparcia psychologicznego oraz kształcenia ustawicznego, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy, posiadają wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa psychologicznego, podstaw prawa pracy, znajomość obowiązujących procedur administracyjnych,
c) posiadają doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata, tj.:
– umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,
– doświadczenie merytoryczne i praktyczne w pracy z dorosłymi osobami pozostającymi bez   zatrudnienia (w tym bezrobotnymi i biernymi zawodowo oraz niepełnosprawnymi)
w zakresie udzielania poradnictwa  psychologicznego.

 

 1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferty należy składać w języku polskim zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

Do Formularza oferty załączyć należy oświadczenie Oferenta  o posiadaniu odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i wiedzy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty cenowe (koszt jednostkowy brutto-brutto godziny pracy psychologa) prosimy kierować drogą e-mailową na adres e-mail: absolwent@grupaforbis.pl  w terminie do 25 stycznia 2018 r. wpisując w temacie wiadomości „Psycholog”.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert oraz zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej projektu oraz poinformuje Oferentów drogą mailową.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast